Dochodzenie odszkodowania

Proces dochodzenia odszkodowania zawsze rozpoczyna się od sporządzenia pozwu. Jednak zanim zdecydują się Państwo na wejście na drogę prawną, warto jest powierzyć swoją sprawę doświadczonemu adwokatowi.

Uczestnicząc w wielu procesach odszkodowawczych, nauczyłem się, że odszkodowanie to nie środek prawny, lecz początek lepszego życia. Dla wielu ofiar wypadków nawet najmniejsza rekompensata oznacza nowy i lepszy start w przyszłość. Wiele z nich, w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, straciło prace i możliwość zarobkowania. To właśnie dla nich dochodzenie odszkodowania na drodze prawnej to jedyny sposób, by zacząć żyć godnie.

Będąc Twoim adwokatem w sprawach o odszkodowanie zadbam o uzyskanie jak najwyższej sumy pieniężnej, która w całości pokryje poniesione szkody i pomoże powrócić do normalnego funkcjonowanie, szybciej niż byłoby to możliwe bez pomocy finansowej. W dochodzeniu odszkodowania liczy się przede wszystkim jakość argumentacji i dobór skutecznych środków prawnych, które wpłyną na proces orzekania. Będąc reprezentantem sądowym wielu rodzin, potrafię zaangażować się w sprawę w 100 procentach. Dla mnie liczy się Twoja przyszłość. Zaufaj mi i odkryj nową jakość usług prawnych.

Prawo do opieki nad dziećmi

Rozwód przynosi wiele nieoczekiwanych zmian w naszym życiu i nie rzadko daje nam nadzieję na przyszłość. Gdy zdajemy sobie sprawę, że w naszym małżeństwie od dawna nie ma żadnych uczuć, często stawiamy na zakończenie związku. Podczas orzekania rozwodu sąd jest zobowiązany do ustalenia podziału majątkowego między byłymi małżonkami i do najważniejszej kwestii, jaką jest prawo do opieki nad dziećmi. Nie zapominajmy, że rozwód rodziców, jest ciężkim przeżyciem dla dziecka, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice nie umieją się ze sobą porozumieć. Dobro wspólnych dzieci jest nadrzędne i warto zadbać o ich całkowite zrozumienie. Decydując się na rozwód powinni Państwo wiedzieć, jak przebiega proces ustalania prawa do opieki na dziećmi i od czego jest ona zależna.

W wyroku rozwodowym kwestie bezpośrednio i pośrednio związane z dziećmi, zawierają postanowienia o wysokości alimentów, prawie do opieki, zamieszkaniu dziecka po rozwodzie i formie kontaktów z dzieckiem małżonka, któremu nie przyznano tej opieki. Po rozpadzie małżeństwa opieka nad dziećmi może być sprawowana na dwa sposoby.

Władza rodzicielska przyznana obojgu rodzicom.

Gdy małżonkowie przeprowadzają rozwód w pełnej zgodzie, mogą wybrać podpisanie porozumienia wychowawczego. Wówczas sąd, akceptując to porozumienie, orzeka o pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Sąd przy orzekaniu rozwodu, każdorazowo uwzględnia dobro dziecka i bierze pod uwagę kwestie takie jak relacje pomiędzy dzieckiem a matką i ojcem, stopień zażyłości i zaufania między nimi, zdolność finansową i zaplecze mieszkaniowe. Porozumienie wychowawcze powinno zawierać informacje dotyczące utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozpadzie małżeństwa, terminy i zasady płatności alimentów, zasady opieki nad dzieckiem w czasie ferii, wakacji i innych przerw w nauce oraz świąt, oraz sposób wymiany informacji dotyczących rozwoju i postępów w nauce u dziecka.

Władza rodzicielska przyznana jednemu z małżonków.

Zdarza się, że małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie. W tej sytuacji sąd decyduje o pozostawieniu pełni władz rodzicielskich tylko jednemu z małżonków. W wyroku rozwodowym musi określić prawa i obowiązki przysługujące małżonkowi, który takiej władzy nie otrzymał. Zanim dojdzie jednak do decyzji o władzy rodzicielskiej, sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia wnikliwej oceny relacji panujących w rodzinie. Przeprowadza się wywiad środowiskowy, zbiera zeznania świadków dotyczące faktycznego sprawowania przez danego rodzica opieki nad dzieckiem, a czasami dochodzi do przesłuchania dziecka w obecności psychologa. Po zebraniu informacji, sąd decyduje o całokształcie praw i obowiązków małżonka pozbawionego praw rodzicielskich, które mogą dotyczyć zgody na wyjazd dziecka za granicę, zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany szkoły. Należy również pamiętać, że rodzic nie sprawujący opieki nad dzieckiem ma prawo do widywania się z nim, a w szczególności do spotkań i zabierania dziecka po za miejsce zamieszkania.

W wyroku rozwodowym sąd może również zadecydować o zakazie osobistej styczności rodzica z potomstwem. Zakaz ten obejmuje nie tylko brak możliwości widywania się z dzieckiem, ale też zaniechanie kontaktów telefonicznych. Dzieje się tak wówczas, gdy kontakt z dzieckiem, zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu dziecka i wpływa demoralizująco na dziecko. Sąd rozstrzyga o tej kwestii z urzędu lub na podstawie odpowiedniego wniosku.

Dzieci są naszym wspólnym dobrem. Mając na uwadze ich przyszłość, a także szczęśliwe dzieciństwo, Kancelaria adwokacka dokłada wszelkich starań, by proces rozwodowy był w miarę możliwości przyjemny i bezstresowy. Udowodnienie przed sądem, który z rodziców po rozwodzie będzie lepszym opiekunem nie jest łatwe, aczkolwiek sensowna argumentacja i odpowiednie działanie są istotą sukcesu. Zawsze zachęcamy do zawarcia w tej kwestii porozumienia między małżonkami, ale jesteśmy również skuteczni w walce o opiekę nad potomstwem, świadcząc profesjonalne usługi.

Zakładanie spółek

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z pewnymi aspektami prawnymi. Sama działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach – od jednoosobowej firmy po spółki. Wielu z nas wybiera założenie tej drugiej formy działalności, lecz często proces ten jest bardziej skomplikowany. Chcąc jak najlepiej wystartować na rynku z swoim pomysłem, warto najpierw dobrze się przygotować i zapoznać się z prawnymi regulacjami dotyczącymi tworzenia spółek.

W świetle prawa spółką nazywa się rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast działalność gospodarcza definiowana jest jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzajów spółek jest wiele i każda z nich jest zakładana na różne sposoby.

Spółką jawną nazywa się spółkę osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Do jej założenia wymagane jest zawarcie umowy na piśmie przez wspólników, określającej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez wspólników, przedmiot działalności i czas trwania spółki. Kolejnym etapem jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie formularza rejestracyjnego.

Kolejną spółką jest spółka partnerska, tworzona dla wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Najpierw należy sporządzić umowę spółki, z określeniem wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona partnerów, firmę i siedzibę spółki, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony) oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Kolejnym krokiem jest oczywiście rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona, powstaje również na podstawie umowy. Umowa musi zawierać kwestie takie jak: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony), oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (tj. sumę komandytową). Etap założenia spółki kończy się po jej wpisaniu do rejestru.

Spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, nazywana jest spółką komandytowo – akcyjną. Przy jej zakładaniu należy sporządzić statut, w formie aktu notarialnego, określający firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki oraz wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela. Dodatkowo statut powinien zawierać informację o liczbie akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (jeśli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów), nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, a także organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Następnie spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Najpierw dochodzi do sporządzenia umowy spółki, z określeniem firmy, siedziby Spółki, przedmiotu działalności Spółki oraz wysokości kapitału zakładowego. Ponadto umowa Spółki powinna zawierać zapis czy wspólnik może zawierać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, oraz czas trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony. Ostatnim etapem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka akcyjna spełnia podobne zadanie co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszą czynnością podjętą w celu założenia tej spółki, powinno być sporządzenie statutu. Powinien on zawierać informacje o firmie i siedzibie spółki, przedmiocie działalności, czasie trwania, wysokości kapitału zakładowego oraz o kwocie wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartości nominalnej akcji, ich liczbie ze wskazaniem czy są imienne czy na okaziciela, nazwiskach i imionach założycieli, liczbie członków zarządu i rady nadzorczej. Statut powinien również zawierać postanowienia dotyczące: liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku Spółki oraz związanych z nimi praw, warunków i sposobu umorzenia akcji, ograniczeń zbywalności akcji, przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania Spółki, oraz uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom. Po wpisaniu spółki do rejestru kończy się etap jej zakładania.

Jak widać proces związany z utworzeniem spółki jest bardzo zawiły. Mając bogate doświadczenie i znajomość teoretycznych zagadnień, Kancelaria adwokacka zadba o rozwiązanie wszelkich wątpliwości, związanych z tymi procedurami, jak i o pełną obsługę prawną w tej kwestii.

Podział majątku

W przeważające mierze społeczeństwu podział majątku kojarzy się z rozwodem. Nie zawsze jednak musimy spierać się o nasze wspólne pieniądze, czy oszczędności. I nie musimy się rozwodzić, aby dokonać podziału majątku wspólnego. Kancelaria służy Państwu nie tylko profesjonalnym doradztwem związanym z podziałem wspólnego majątku, ale również zajmuje się szeroko zakreślonymi procedurami i zastępstwem procesowym. Pragniemy Państwu wytłumaczyć i nie co objaśnić kwestie związane z owym rozdziałem majątkowym.

Zacznijmy od tego, że o podziale majątku możemy mówić dopiero wtedy gdy zniesiona zostanie wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego wchodzą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Natomiast majątek osobisty stanowią między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, oraz przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Do zniesienia wspólności majątkowej dochodzi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego między małżonkami, w przypadku orzeczenia rozwodu lub w chwili śmierci lub ubezwłasnowolnienia małżonka. Umowa w formie aktu notarialnego, powszechnie znana jako intercyza lub umowa majątkowa małżeńska może zawierać postanowienia o ograniczeniu lub rozszerzeniu wspólności majątkowej, oraz, co w naszym przypadku istotne, o rozdzielności majątkowej lub o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Aby podpisać intercyzę, małżonkowie muszą udać się do notariusza i wyrazić obopólną zgodę na podział majątku, okazując dowody tożsamości i skrócone akty zawarcia małżeństwa.

Do podziału majątku wspólnego może dojść również na drodze sądowej. W tym przypadku sądem właściwym dla rozpoznania sprawy jest sąd miejsca położenia majątku. We wniosku o podział majątku małżonków powinny być określone składniki majątku, podlegające podziałowi oraz dowody stanowiące o naszej własności. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość wówczas do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. Główną opłatą jaką należy ponieść w związku z postępowaniem o podział majątku, jest kwota w wysokości 1000 złotych za wniosek o ten podział. Jeżeli małżonkowie chcą zawrzeć zgodny podział majątku wówczas za wniosek , pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Postępowanie o podział majątku znacznie różni się od innych procedur działowych dokonywanych między współwłaścicielami. Małżonkowie mogą żądać chociażby ustalenia w toku postępowania nierównych udziałów w majątku wspólnym. Z zasady małżonkowie mają równy udział w wspólności majątkowej. Przesłankami do ustalenie nierównych udziałów będą, ogólnikowo nazwane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ważne powody. Wówczas sąd ustala stopień, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego i ocenia sytuacje małżonków. Dla przykładu, ważnymi powodami dla ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym są trwonienie majątku, oddawanie się nałogom, wynoszenie i sprzedaż rzeczy z domu, bez wiedzy drugiego małżonka i ze szkodą dla rodziny.

Proces związany z podziałem majątku wspólnego małżonków bywa bardzo skomplikowany, ze względu na trudności w udowodnieniu do kogo tak naprawdę dane składniki majątku należą. Wiedza teoretyczna i praktyczna, jaką posiadają prawnicy w naszej Kancelarii adwokackiej, sprawia, że postępowanie o podział majątku przebiega szybko i skutecznie. Oferujemy Państwu doradztwo prawne i usługi związane z postępowaniem przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Ustalenie prawa do opieki nad dziećmi

Rozwód przynosi wiele nieoczekiwanych zmian w naszym życiu i nie rzadko daje nam nadzieję na przyszłość. Gdy zdajemy sobie sprawę, że w naszym małżeństwie od dawna nie ma żadnych uczuć, często stawiamy na zakończenie związku. Podczas orzekania rozwodu sąd jest zobowiązany do ustalenia podziału majątkowego między byłymi małżonkami i do najważniejszej kwestii, jaką jest ustalenie prawa do opieki nad dziećmi. Nie zapominajmy, że rozwód rodziców, jest ciężkim przeżyciem dla dziecka, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice nie umieją się ze sobą porozumieć. Dobro wspólnych dzieci jest nadrzędne i warto zadbać o ich całkowite zrozumienie. Decydując się na rozwód powinni Państwo wiedzieć, jak przebiega proces ustalania prawa do  opieki na dziećmi i od czego jest ona zależna.

W wyroku rozwodowym kwestie bezpośrednio i pośrednio związane z dziećmi, zawierają postanowienia o wysokości alimentów, prawie do opieki, zamieszkaniu dziecka po rozwodzie i formie kontaktów z dzieckiem małżonka, któremu nie przyznano tej opieki. Po rozpadzie małżeństwa opieka nad dziećmi może być sprawowana na dwa sposoby.

Władza rodzicielska przyznana obojgu rodzicom.

Gdy małżonkowie przeprowadzają rozwód w pełnej zgodzie, mogą wybrać podpisanie porozumienia wychowawczego. Wówczas sąd, akceptując to porozumienie, orzeka o pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Sąd przy orzekaniu rozwodu, każdorazowo uwzględnia dobro dziecka i bierze pod uwagę kwestie takie jak relacje pomiędzy dzieckiem a matką i ojcem, stopień zażyłości i zaufania między nimi, zdolność finansową i zaplecze mieszkaniowe. Porozumienie wychowawcze powinno zawierać informacje dotyczące utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozpadzie małżeństwa, terminy i zasady płatności alimentów, zasady opieki nad dzieckiem w czasie ferii, wakacji i innych przerw w nauce oraz świąt, oraz sposób wymiany informacji dotyczących rozwoju i postępów w nauce u dziecka.

Władza rodzicielska przyznana jednemu z małżonków.

Zdarza się, że małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie. W tej sytuacji sąd decyduje o pozostawieniu pełni władz rodzicielskich tylko jednemu z małżonków. W wyroku rozwodowym musi określić prawa i obowiązki przysługujące małżonkowi, który takiej władzy nie otrzymał. Zanim dojdzie jednak do decyzji o władzy rodzicielskiej, sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia wnikliwej oceny relacji panujących w rodzinie. Przeprowadza się wywiad środowiskowy, zbiera zeznania świadków dotyczące faktycznego sprawowania przez danego rodzica opieki nad dzieckiem, a czasami dochodzi do przesłuchania dziecka w obecności psychologa. Po zebraniu informacji, sąd decyduje o całokształcie praw i obowiązków małżonka pozbawionego praw rodzicielskich, które mogą dotyczyć zgody na wyjazd dziecka za granicę, zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany szkoły. Należy również pamiętać, że rodzic nie sprawujący opieki nad dzieckiem ma prawo do widywania się z nim, a w szczególności do spotkań i zabierania dziecka po za miejsce zamieszkania.

W wyroku rozwodowym sąd może również zadecydować o zakazie osobistej styczności rodzica z potomstwem. Zakaz ten obejmuje nie tylko brak możliwości widywania się z dzieckiem, ale też zaniechanie kontaktów telefonicznych. Dzieje się tak wówczas, gdy kontakt z dzieckiem, zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu dziecka i wpływa demoralizująco na dziecko. Sąd rozstrzyga o tej kwestii z urzędu lub na podstawie odpowiedniego wniosku.

Dzieci są naszym wspólnym dobrem. Mając na uwadze ich przyszłość, a także szczęśliwe dzieciństwo, Kancelaria dokłada wszelkich starań, by proces rozwodowy był w miarę możliwości przyjemny i bezstresowy. Udowodnienie przed sądem, który z rodziców po rozwodzie będzie lepszym opiekunem nie jest łatwe, aczkolwiek sensowna argumentacja i odpowiednie działanie są istotą sukcesu. Zawsze zachęcamy do zawarcia w tej kwestii porozumienia między małżonkami, ale jesteśmy również skuteczni w walce o opiekę nad potomstwem, świadcząc profesjonalne usługi.

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest najczęściej z Państwa prywatnymi marzeniami i oczekiwaniami. Nie jest również czynnością prostą. W spełnianiu swoich zawodowych planów, czasami stają nam na drodze skomplikowane okoliczności prawne, lub nieuczciwi kontrahenci. Zawierzając naszej Kancelarii wszelkie czynności związane z obsługą prawną, oddają się Państwo w dobre ręce. Służymy cenną poradą, fachowością i doskonałą organizacją pracy, tak aby zadbać o bezpieczeństwo i wysoką pozycję Państwa firmy na rynku.

Nasze usługi kierujemy za równo do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do mikro, średnich i makro przedsiębiorstw. Wśród zleceniodawców naszych usług mogą znaleźć się również fundacje, stowarzyszenia, organizacje, spółdzielnie mieszkaniowe i instytuty badawcze. Jesteśmy dla tych z Państwa, którzy potrzebują zabezpieczenia interesów prawnych swoich firm.

W wachlarzu naszych usług znajdą Państwo czynności związane z jednorazowym doradztwem prawnym i stałą obsługą prawną firm. Oferujemy między innymi:

– pełną obsługę procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej – od kontaktu z odpowiednimi organami administracji publicznej, doborem kształtu działalności gospodarczej, po tworzenie podstawowych dokumentów;

– załatwianie bieżących spraw prawnych związanych z negocjacjami z klientami, tworzeniem umów, windykacją należności od dłużników Państwa firmy, aż po działanie w charakterze pełnomocnika i zastępcy procesowa w sytuacjach wymagających stawiennictwa w Sądach Powszechnych, Organach Administracji Publicznej i Samorządowej;

– prowadzenie procesów mediacyjnych w różnego rodzaju sprawach;

– kompleksową obsługę związaną z zakończeniem działalności gospodarczej.

Naszym Klientom proponujemy różne formy rozliczeń, ustalane indywidualnie i zgodnie z Państwa wymaganiami. W czynnościach związanych z obsługą prawną firm preferujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe.

Z należytą starannością wykonujemy nasze obowiązki działając na korzyść Państwa firmy. Za nasz główny cel stawiamy zapobieganie okolicznościom, które wymagałyby rozwiązań prawnych, innych niż potrzebne do codziennej obsługi Państwa działalności. Gdy takie okoliczności wystąpią, działamy szybko i skutecznie, ograniczając ryzyko do minimum. Naszą Kancelarię wyróżnia dyspozycyjność, rzetelność i terminowość wykonywania zobowiązań. Wierzymy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z świadczonych przez nas usług.

Rozwody

W naszym życiu przeplatają się wzajemnie dobre i złe chwile. Czasami miłość i zaufanie, jakim darzyliśmy partnera gaśnie. Nie wierząc już na powrót do dawnych uczuć, decydujemy się na ostateczny krok, jakim jest rozwód. Jest to jedna z tych gorszych chwil, która wymaga od nas rozwagi i cierpliwości, oraz odpowiednich kroków prawnych, dzięki którym rozwód przebiegnie szybko i pomyślnie. Kancelaria adwokacka oferuje Państwu wszelkie usługi związane z rozwiązaniem związku małżeńskiego, dbając zarówno o Państwa samopoczucie, bezpieczeństwo Państwa dzieci, jak i o najlepsze rozwiązania prawne. Staramy się za każdym razem być profesjonalnymi i skutecznymi doradcami. Jest zatem kilka kwestii, związanych z rozwodem, które warto zawczasu omówić, dla Państwa komfortu i wiedzy.

W świetle prawa cywilnego rozwód stanowi sposób rozwiązania ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Przez związek małżeński rozumie się związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą, który staje się potwierdzony prawnie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed urzędnikiem stanu cywilnego, bądź też osobą duchowną. Nie mogą zatem rozwieść się pary pozostające w innym związku, niż związek małżeński. Przepisy prawne dotyczące rozwodu pochodzą z działu prawa cywilnego, zwanego prawem rodzinnym, który reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe w rodzinie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje również przesłanki rozwodu, czyli okoliczności, które muszą zaistnieć, aby rozwód między małżonkami był dopuszczalny. Główną przesłanką do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W ocenie sądu, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pojawia się wtedy, gdy wszelkie więzi łączące małżonków – duchowe, fizyczne i gospodarcze uległy zerwaniu. Warto zwrócić tutaj uwagę na pojęcie więzi duchowej, którą w jednym ze swoich wyroków, Sąd zdefiniował jako polegającą na wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym, szacunku, zaufaniu, szczerości, lojalności, wyrozumiałości, na respektowaniu osobistych cech małżonka, uwzględnianiu jego osobistych potrzeb oraz gotowości do ustępstw i kompromisów.

Podczas procesu rozwodowego Sąd niezależnie ocenia sytuację małżonków. Sama procedura rozwodowa, wszczynana jest przez wniesienie pozwu do odpowiedniego Sądu Okręgowego. Właściwym do rozpatrzeni a pozwu będzie sąd w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie mieszkali, o ile choć jeden z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Rozprawa sądowa, która jest obligatoryjna przy procedurze rozwodowej, przeprowadzana jest przy zamkniętych drzwiach. Oznacza to, że mogą w niej brać udział tylko strony i ich pełnomocnicy. Ława sędziowska, w składzie sędziego i dwóch ławników, zanim orzeknie o rozwodzie, jest zobowiązana do przesłuchania małżonków, w celu zgromadzenia dowodów na zupełny i trwały rozkład pożycia.

Sąd w wyroku rozwodowym, może orzec o winie obojga małżonków, o winie jednego z małżonków. Może też nastąpić wyrok rozwodowy bez orzekania o winie małżonków, jeżeli złożyli oni odpowiednie oświadczenie. Mogą pojawić się również sytuacje w których Sąd nie orzeknie rozwodu, nawet wtedy, gdy małżonków nie łączą żadne więzi. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (czyli do ukończenia 18 roku życia) albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o kwestiach takich jak władza rodzicielska, wysokość kosztów związanych z utrzymaniem dziecka i sposób korzystania z wspólnego dotąd mieszkania.

W Polsce z roku na rok rozwodów przybywa. Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku rozwiodło się około 66 tysięcy małżeństw, co stanowiło 36,7% ogólnej liczby zawartych związków małżeńskich. Świadczy to o tym, że profesjonalne usługi prawne związane z tymi sprawami są potrzebne. Nie słuchajmy, często wyssanych z palca opinii o złych stronach zakończenia małżeństwa. Rozwód niesie też ze sobą pozytywne zmiany i to na nich powinniśmy się skupiać w czasie tego procesu, nie zapominając jednocześnie o wzajemnym szacunku i dbałości o dobre samopoczucie wspólnych dzieci. Kancelaria, poprzez doradztwo prawne i efektywne działania procesowe, zagwarantuje Państwu pomyślne zakończenie wszelkich spraw związanych z rozwodem.

Porady prawne

Porady prawne  są podstawowym obowiązkiem każdego adwokata, także i moim. Wielu Klientów przychodzi do mnie z pytaniami, szukając konkretnych i merytorycznych odpowiedzi. W głównej mierze doradztwo prawne ma na celu zapobieganie powstania niekorzystnej sytuacji prawnej i zabezpieczenie interesów prawnych danej jednostki. Dlatego też jest bardzo ważnym elementem mojej pracy.

Jako adwokat i doradca prawny w jednym, aby świadczyć jak najlepsze usługi, uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych, dzięki którym pozostaje na bieżąco z zmieniającym się systemem prawnym. Bogata wiedza prawna i umiejętność szybkiego analizowania spraw mają wpływ na wysoką jakość udzielanych przeze mnie porad prawnych.

Służę Państwu pomocą i radą. Moim celem jest znalezienie skutecznego środka prawnego dla rozwiązania Państwa problemów.

Zakres usług prawnych

Kancelaria adwokacka, bazując na wysokich umiejętnościach i bogatej wiedzy, świadczy usługi związane z prawem cywilnym. W naszej ofercie znajdą Państwo nie tylko doradztwo prawne. Zajmujemy się również fachowym zastępstwem procesowym przed organami wymiaru sprawiedliwości i szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorstw.

Dla osób fizycznych przygotowaliśmy bogatą ofertę świadczeń związanych z poradami prawnymi, wykonywaniem wszelkich obowiązków związanych z postępowaniem cywilnym i procesami mediacyjnymi. Klientom, którzy są w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa, osobami prawnymi, proponujemy obsługę prawną bieżących jak i nagłych zleceń, wykonywanie spraw przed Sądami i Urzędami w roli pełnomocników, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo prawne i płynność finansową.

Nasza działalność oparta jest o szczegółową znajomość przepisów prawnych i o umiejętność szybkiego działania pod presją czasu. Łącząc te dwa składniki, tworzymy profesjonalny, zgrany i fachowy zespół, złożony z adwokatów o różnych specjalizacjach. To prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie. Najważniejsze są dla Nas potrzeby Klientów, dlatego dbamy o szczerość i pełne zrozumienia Państwa oczekiwań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.